ALGEMEEN

De eerste kennismaking zal via de mail of per telefoon plaatsvinden. Dit is vrijblijvend en kosteloos. De ouders worden vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we samen na wat ik kan betekenen voor kind en ouder. Indien beiden positief staan ten opzichte van de coaching e/o remedial teaching e/o begeleiding, wordt een consensus ondertekend en een plan van aanpak aangereikt. Tevens wordt er een toestemmings-formulier 'persoonlijke gegevens' ingevuld.

Het coaching-traject bestaat uit een plan van aanpak, een tussentijdse evaluatie en afronding in de vorm van een evaluatie-gesprek. Gedurende het traject komt de holistische benadering tot zijn recht in de vorm van therapeutisch tekenen, spel, beweging, creatief werken en lichaamsgericht werk zoals bijvoorbeeld massage en aromatherapie. Ieder kind en iedere ouder is uniek, daarvoor is het plan van aanpak persoonlijk en afgestemd op het kind en de ouder.

Het remedial teaching-traject bestaat uit een handelingsplan. Het handelingsplan bevat geformuleerde doelen waaraan wordt gewerkt, samen met het kind, met behulp van remediërende materialen en verschillende werkvormen zoals bijvoorbeeld bewegend leren of rekenen is tekenen.

Voor het aanvragen van advies of een workshop volgt na de eerste kennismaking via de mail of telefoon, een gesprek, waarin nagegaan wordt en geïnventariseerd wordt of vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden.

 

KINDERCOACHING

De kindercoaching wordt afgestemd op de hulpvraag. De coaching is een kortdurende ondersteuning en begeleiding voor het kind. Een kindercoachingtraject bevat meestal 3 tot 7 sessies. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie-gesprek. De mogelijkheid bestaat om het coachingstraject te verlengen met een aantal sessies.

 

OUDERSCHAPSCOACHING

De ouderschapscoaching omvat een aantal gesprekken. Te denken valt aan een gesprek tijdens een boswandeling, een beeldend gesprek met behulp van tekenen en/of poppetjes, 'een luisterend oor' bij mij thuis. Afhankelijk van de wens en behoefte van de ouder. Samen gaan we op zoek naar wat er leeft binnen het gezin en/of ouder en wat er onderligt. 

 

REMEDIAL TEACHING

Remedial Teaching bevat een traject van meestal 6 tot 8 weken en is gericht op het leren op basis van een holistische aanpak (hoofd, hart en lijf). Het traject wordt afgesloten met een evaluatie-gesprek. Eventueel vindt er een verlenging plaats, afhankelijk van wat het kind laat zien en wat ouders willen.

 

ADVISERING

Advisering is een kortdurend traject. Het kind wordt spelenderwijs op verschillende manieren geobserveerd. Er vinden gesprekken plaats met het kind en de ouders. Eventueel kan er een schoolbezoek, observatie in de klas e/o een gesprek met de desbetreffende leerkracht plaatsvinden. Er wordt een verslag gemaakt van de bevindingen. Tevens wordt er een advies geformuleerd.